Co wpływa na cenę energii

Obrót i dystrybucja jako składniki kosztów energii

Odbiorca końcowy, chociaż otrzymuje fakturę za energię elektryczną to płaci nie tylko za sam towar. Faktura dzieli się na koszty obrotu i dystrybucji, tak jest w przypadku umowy kompleksowej. Po zmianie sprzedawcy odbiorca otrzymuje dwie osobnie faktury, jedną na sprzedaż druga na dystrybucję.

Za co płacimy, jeśli mowa o dystrybucji. Koszty dystrybucyjne ponosi się za usługę przesyłu energii. Polska podzielona jest na kilka stref dystrybucyjnych, na których za właściciela sieci energetycznej uważa się działającego na tym terenie sprzedawcę z urzędu. Operator systemu pobiera szereg opłat na rzecz funkcjonowania infrastruktury przesyłowej, za obsługę klienta czy za to, że odbiorca może dokonywać zmian np. wnioskować o dobór lepiej dopasowanej grupy taryfowej, weryfikacja mocy umownej, weryfikacja energii biernej (indukcyjnej i pojemnościowej).

Koszty zużycia prądu

Za energię elektryczną płacimy w systemie dwu, bądź sześciu miesięcznym. Jeśli odbiorca nie ma licznika typu smart, faktury naliczane są systemem prognozowanym. Na fakturze pojawiają się ilość pobranych kilowatogodzin, w oparciu o naliczanie prognozowe z dopełnieniem odczytów licznika. Stawka za cenę kWh ujęta jest  w umowie pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą.

Cena energii na rynku hurtowym

Pomimo niskich cen na rynkach hurtowych, sprzedawcy nie mogą pozwolić sobie na zbytnie obniżki. To po jakiej cenie sprzedawca nabędzie energię zleży od kontraktów terminowych, stosunków panujących w energetyce jak i szeregu innych działań, niekoniecznie giełdowych. Gdyż na ceny energii wpływ ma także wzrost potencjału energii odnawialnej, katastrofy energetyczne i tym podobne wydarzenia.

Koszty świadectw wytworzenia energii

Na końcową cenę energii wpływ mają także podatki, a zwłaszcza koszty świadectw pochodzenia. W związku z podatkiem sprawa jest prosta, odbiorca płaci VAT w wysokości 23% oraz podatek akcyzowy w wysokości 20 zł za każde pobrane MWh, akcyza jest zwykle uwzględniana w cenie końcowej a podatek doliczany jako dodatkowy. Na podatki i świadectwa energetyczne nie ma wpływu żadna ze stron, są to koszty uwarunkowane ustawami. Dodatkowe obciążenie, które wpływa na wysokość ceny, to konieczność udowodnienia przez sprzedawcę z jakiego źródła pochodzi energia, przybiera to postać certyfikatów energetycznych. Przychody państwa z certyfikatów służą finansowaniu wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych wobec paliw kopalnych.

  • zielone – dotyczą energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • żółte – dotyczą kogeneracji gazowej,
  • czerwone – dotyczą kogeneracji z ciepłem,
  • fioletowe – dotyczą kogeneracji z metanem,
  • białe – dotyczą efektywności energetycznej.

Koszty bilansowania

Odbiorcy każdej taryfy są zobowiązania do pobierania pewnej ilości energii, w taryfie domowej G, do opłat dystrybucyjnych doliczana jest stawka za zamówienie odpowiedniej ilości energii. Odbiorcy przemysłowi muszą liczyć się z większym obciążeniem finansowy gdyż pobranie zarówno mniejszej jak i większej ilości energii wiąże się z koniecznością bilansowania.

Marża sprzedawcy

Dużo płacicie za prąd, przedawcy narzekają, że nie mają wysokich marż. Wyższe gratyfikacje występują w taryfach biznesowych B i C, co do których nie ma wymogu uzgadniania stawek z organem regulacyjnym, jakiem jest Prezes URE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *